O nama

Panevropski univerzitet "APEIRON" – za multidisciplinarne i virtuelne studije, je samostalna visokoškolska, obrazovna i naučno-istraživačka ustanova koja u okviru svoje matične djelatnosti visokog obrazovanja, samostalno i u saradnji sa inostranim partnerima obavlja osnovne i specijalističke akademske studije prvog ciklusa, magistarske studije drugog ciklusa i doktorske studije trećeg ciklusa, programe cjeloživotnog učenja (life-long learning) odn. programe stalnog stručnog osposobljavanja i usavršavanja. Univerzitet takođe obavlja osnovna i primjenjena istraživanja u matičnim naučnim oblastima akreditovanih studijskih programa, kao i istraživanja koja su u funkciji razvoja obrazovne djelatnosti.

Panevropski univerzitet "APEIRON" čine:

  • Fakultet poslovne ekonomije (College of Modern Management) sa studijskim programima preduzetničkog menadžmenta, menadžmenta javne uprave i menadžmenta bankarstva, finansija i trgovine;
  • Fakultet pravnih nauka (Law College) sa studijskim programima "opšteg" i "poslovnog" prava;
  • Fakultet informacionih tehnologija (College of Information Technologies) sa studijskim programima polovne informatike (inžinjeringa informacionih tehnologija) i nastavničke informatike;
  • Fakultet zdravstvenih nauka (College of Health Sciences) sa studijskim programima: sestrinstva, fizioterapije i radne terapije, sanitarnog inženjeringa, menadžmenta u zdravstvu i laboratorijsko-medicinskog inženjeringa;
  • Fakultet sportskih nauka (College of Sports Sciences) sa studijskim programima sportskog menadžmenta, sportskog treninga i pedagoško-nastavnim studijskim programom u sportu.
  • Fakultet filoloških nauka sa studijskim programom "Ruski jezik".

Panevropski univerzitet "APEIRON" su osnovali navedeni Fakulteti kao projekat partnerstva javnog i privatnog sektora i grupe eksperata i istomišljenika iz akademske zajednice BiH i zemalja okruženja, sa motivima stvaranja privatne, nezavisne i autonomne visokoškolske ustanove bazirane na principima Bolonjske reforme visokog obrazovanja i najboljih tradicija anglosaksonskih koledža i evropskog akademizma. Ciljevi projekta su bili reinženjering nastavnih planova i programa i prilagođavanje nastavnih metoda i organizacije studija tako da se ostvari alternativa zastarjelim programima i niskoj efikasnosti studija na javnim univerzitetima i konzervativnom akademskom okruženju koje je opstruiralo reforme visokog obrazovanja, te da se mladoj generaciji u BiH ponude alternativne vrijednosti altruizma, tolerancije, učenja i sticanja humanog i poslovnog kapitala kroz rad, te preuzimanje društvene odgovornosti za dobrobit lokalnih i širih zajednica.

Panevropski univerzitet "APEIRON" je visokoškolska ustanova koja je registrovana kao Univerzitet rješenjem Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske broj: 6-01-3535/05 od 19.10.2005. godine. Univerzitet je upisan kao visokoškolska ustanova u sudskom registru Osnovnog suda u Banjoj Luci pod brojem: U/I 4847/05  od dana 17.03.2006. godine.

Djelatnost obavlja na osnovu Rješenja o ispunjenosti uslova za početak rada izdatog od strane Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske broj: 07.2-4777/07 od 01.08.2007. godine, te Dozvole za rad/licence izdane od strane Ministarstva prosvjete i kulture RS br. 07.2-9624/07 od 28.12.2007. za izvođenje akreditovanih studijskih programa. Univerzitet je upisan kao visokoškolska ustanova u sudskom registru Osnovnog suda u Banjoj Luci pod brojem: U/I 4847/05 od dana 17.03.2006. godine. Panevropski univerzitet je takođe upisan u registar visokoškolskih ustanova pod brojem 11/I rješenjem Ministarstva prosvjete i kulture RS broj 07.023/600-3919/08 od 10.06.2008. godine.

Sa sloganom "Škola evropskih znanja" univerzitet nastoji da kroz proces studiranja i praktične obuke, primjenom savremenih obrazovnih standarda educira studente u multidisciplinarnim područjima sa operativnim znanjima i sa fokusom na razvoj kreativnih sposobnosti. Društvena misija Panevropskog univerziteta je da obrazuje mladu akademsku generaciju sposobnu da da kreira novo održivo društveno, ekonomsko i tehnološko okruženje i da se suoči sa izazovima budućnosti.

Obrazovanje studenata se odvija primjenom savremenih standarda u sistemu ocjenjivanja, organizaciji studija, didaktičkim metodama i nastavnim planovima i programima baziranim na najboljim tradicijama američkih koledža i evropskih univerziteta uz primjenu Bolonjskih principa reforme evropskog visokog školstva.

Teorijska i praktična znanja i vještine koje studenti preuzimaju tokom studija koncipirani su tako da kvalifikuju studente za obavljanje budućih poslova u visoko-tehnologiziranom okruženju omogućujući studentima da razviju inicijativnost, preduzetništvo, sposobnost psihološke evaluacije i orkestriranja radnih grupa i timova, sposobnost donošenja odluka u deficitu vremena, sposobnost daljeg cjeloživotnog učenja, sposobnost fokusiranja relevantnih informacija u okruženjima informacionog obilja i informacionog zagađenja, sposobnost procesiranja više simultanih poslova i vođenja kompleksnih projekata, te sposobnost kreativne integracije znanja i prakse iz disparatnih stručnih oblasti.

Univerzitet u svojoj praksi primjenjuje principe cjeloživotnog učenja (life-long learning), ostvarivanja demokratskog prava na učenje i obrazovanje, promociju evropske transparentnosti studija i mobilnosti studenata i profesora, promociju "evropske dimenzije" tj. vrijednosti ujedinjene Europe u visokom obrazovanju, uspostavljanje evropskog sistema osiguranja kvaliteta visokog obrazovanja i sistema upravljanja, kontrole i evaluacije kvalitetom, principe obrazovanja orjentisanog ka studentu (student-centered university), javnost, transparentnost i kumuliranje svih oblika rada u sistemu ocjenjivanja i evaluiranja znanja i postignuća studenata.